fbpx

รู้จัก Power SME Thai


ศูนย์บริการธุรกิจครบวงจร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (SME Development Bank) ตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการ Startups และ SMEs ตามแนวนโยบายรัฐบาล สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ประเทศในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 สนับสนุนผู้ประกอบการใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็น New Engines Of Growth ที่จะสร้างความมั่นคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในยุคศตวรรษที่ 21