fbpx

วัตถุประสงค์โครงการ Power SME Thai

  • เพื่อผลักดัน ส่งเสริมการนำงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถาบันฯ ไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs รายเดิม และกลุ่ม Startups
  • เพื่อสร้าง ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่
  • เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อม หรือ Ecosystem ให้แก่ SMEs และ Startups ทุกกลุ่มได้เข้ามาใช้บริการงานพัฒนาผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบและครบทุกด้าน
  • สร้างระบบพี่เลี้ยงทางธุรกิจ (Mentor) ให้แก่ผู้ประกอบการ
  • สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ตามแนวนโยบายของรัฐ ได้เข้าถึงแหล่งทุน ในรูปแบบของเงินให้สินเชื่อ หรือ การร่วมลงทุน
  • พัฒนาบุคลากรของธนาคารให้สามารถทำหน้าที่ผู้คัดกรองและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ในเบื้องต้น