fbpx

แนวคิดโครงการ

แนวคิดโครงการ Power SME Thai

          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Development Bank จัดทำโครงการ POWERSMETHAI และศูนย์บริการครบวงจร ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในกลุ่ม 5 อุตสาหกรรม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแนะนำ และดูแลผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด จนสามารถจัดตั้งกิจการ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยควบคู่กับการเข้าสู่แหล่งเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อหรือร่วมลงทุน จากธนาคารเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำผลงานนวัตกรรมไปต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป