ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามกับความเสี่ยงที่ต้องเจอ

ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่อยู่ในกระแสได้ตลอดเวลา ด้วยปัจจัยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและการดูแลความงามที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พฤติกรรมการดูแลเรื่องผิวพรรณก็เพิ่มขึ้น รวมทั้งจำนวนผู้สูงอายุของประเทศเพิ่มสูงขึ้น กระแสของโรคภัยไข้เจ็บที่มาตามฤดูกาล หรือเชื้อโรคเกิดใหม่ทำให้เกิดความตื่นตัวในการป้องกันมากขึ้นด้วย

ขณะเดียวกันเทคโนโลยีทางการแพทย์และนวัตกรรมที่ทันสมัยและความพร้อมด้านการให้บริการทางการแพทย์และความงามของประเทศไทยก็มีคุณภาพดีและราคาไม่แพงในสายตาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ นั่นทำให้ประเทศเพื่อนบ้านให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยในเรื่องการดูแลรักษา และความงาม โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV

ไม่เพียงเท่านี้แต่ธุรกิจดังกล่าวยังเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้ความสนใจและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ในภูมิภาคอาเซียน (Medical Hub of ASEAN) การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยให้มี เทคโนโลยีและคุณภาพเพื่อเป็นฐานการผลิต Medical and Health Industry ที่สำคัญในอาเซียน ก็ยิ่งส่งให้ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม เป็นธุรกิจเนื้อหอมที่ใครๆ ก็อยากเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งตลาด แต่เดี๋ยวก่อน เมื่อมีปัจจัยบวกก็ไช่ว่าจะไม่มีปัจจัยลบ ที่จะเข้ามากระทบให้ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามนั้น ไม่หมูอย่างที่คิด ดังต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยง

  1. การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจากคู่แข่งเดิมและคู่แข่งรายใหม่
  2. การปลอมแปลงเวชภัณฑ์ และการหลอกลวงในการให้บริการจนเป็นเหตุให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ
  3. มาตรฐานและความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการ
  4. จำนวนผู้เชี่ยวชาญและความเพียงพอของบุคลากรในการรักษาโดยเฉพาะสาขาพยาบาล และแพทย์เฉพาะทางมีจำนวนจำกัด
  5. ความน่าเชื่อถือของบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการ
  6. การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไมได้รับอนุญาต
  7. ผลิตภัณฑ์มีการลอกเลียนแบบได้ง่าย

ดังนั้น ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การแข่งขันของตลาดที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาบริการและสินค้าที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้ดีและรวดเร็วที่สุด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจและเป็นที่ต้องการรวมทั้งเป็นที่ยอมรับของตลาดรวมทั้งจะต้องมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไม่หยุดนิ่งเช่นกัน